Obowiazki pracodawcy zwiazane z zatrudnieniem nowego pracownika


Zatrudnienie nowego pracownika powoduje powstanie szeregu obowiazkow po stronie pracodawcy. Moga miec one charakter czynności jednorazowych (zwiazanych z nawiazywanym stosunkiem pracy) lub obowiazkow stalych (obciazajacych pracodawce przez caly okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu). W niniejszym artykule zostana omowione obowiazki pierwszego typu.

Skierowanie pracownika na wstepne badania lekarskie

Zanim dojdzie do podpisania umowy o prace, przyszly pracodawca zobowiazany jest do skierowania pracownika na wstepne badania lekarskie, w celu uzyskania dokumentu potwierdzajacego brak przeciwwskazan do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W pisemnym skierowaniu na badania pracodawca określa m.in. rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko oraz czy wystepuja warunki szkodliwe dla zdrowia.

Na tej podstawie, lekarz z zakresu medycyny pracy wydaje zaświadczenie o braku albo o wystepowaniu przeciwwskazan do pracy na konkretnym stanowisku.

Zaświadczenie lekarskie, w ktorym lekarz stwierdzil brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku, pozwala pracodawcy na dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy tylko na stanowisku pracy wskazanym w zaświadczeniu.

Podpisanie umowy o prace

Jezeli lekarz medycyny pracy stwierdzi, iz pracownik jest zdolny do wykonywania pracy określonego rodzaju, to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o prace. Umowe o prace zawiera sie na piśmie. Strony moga jednak zawrzec umowe o prace w formie ustnej. Niekiedy mozliwe jest zawarcie umowy w sposob dorozumiany. Zgodnie z art. 29 § 2 k.p., jezeli umowa nie zostala zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpozniej w dniu rozpoczecia pracy przez pracownika, potwierdzic pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.

Umowa o prace powinna byc sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach (po jednym dla pracownika i dla pracodawcy).

Informacja o warunkach zatrudnienia

Podpisanie umowy o prace obliguje pracodawce do przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Ta informacja musi byc przekazana pracownikowi najpozniej w ciagu 7 dni od zawarcia umowy o prace, rowniez w sytuacji, gdy pracownik nie rozpoczal jeszcze pracy (ustalono pozniejszy termin jej rozpoczecia).

Zgodnie z art. 29 § 3 k.p. pracodawca informuje pracownika o:

obowiazujacej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;

czestotliwości wyplat wynagrodzenia za prace;

wymiarze przyslugujacego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;

obowiazujacej pracownika dlugości okresu wypowiedzenia umowy o prace;

ukladzie zbiorowym pracy, ktorym pracownik jest objety.

W niewielkich zakladach pracy, w ktorych z uwagi na mniejsza niz 20 osob liczbe pracownikow nie ma obowiazku ustalenia regulaminu pracy, pracodawca informuje pracownika rowniez o:

porze nocnej;

miejscu, terminach i czasie wyplaty wynagrodzenia;

przyjetym sposobie potwierdzania przez pracownikow przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W przypadku umowy o prace z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze panstwa niebedacego czlonkiem Unii Europejskiej, na okres przekraczajacy jeden miesiac, pracodawca ma rowniez obowiazek przekazania pracownikowi informacji, o ktorej mowa byla powyzej. Jednakze informacja ta ma szerszy zakres i jest przekazywana pracownikowi przed skierowaniem go do pracy. Zgodnie z art. 291 § 2 k.p., pracodawca dodatkowo informuje pracownika o:

świadczeniach przyslugujacych mu z tytulu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujacych zwrot kosztow przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania;

warunkach powrotu pracownika do kraju.

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna zostac sporzadzona na piśmie i byc opatrzona wlasnorecznym podpisem pracodawcy lub upowaznionej przez niego osoby. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia moze nastapic przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisow prawa pracy.

Przekazanie informacji o pozaumownych warunkach zatrudnienia musi nastapic indywidualnie w stosunku do kazdego pracownika. Z tego obowiazku nie zwalnia pracodawcy zamieszczenie stosownych informacji na tablicy ogloszen, przekazanie ich pracownikom na piśmie obiegiem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapoznanie pracownika z aktami prawa wewnetrznego

Kolejne obowiazki dla pracodawcy to zapoznanie pracownika z aktami prawa wewnetrznego. Najcześciej sa to regulamin pracy i regulamin wynagradzania, ale rowniez zakres informacji, ktore powinny byc objete tajemnica.

Zgodnie z art. 104[3] § 2 k.p., pracodawca jest obowiazany zapoznac kazdego nowo zatrudnianego pracownika z treścia regulaminu pracy przed rozpoczeciem przez niego pracy, niezaleznie od sposobu upowszechnienia postanowien regulaminu pracy w zakladzie pracy (np. niezaleznie od jego opublikowania w wewnetrznej sieci informatycznej pracodawcy czy wywieszenia na tablicy ogloszen).

Zapoznanie z przepisami i zasadami bhp

Zgodnie z art. 94 pkt 4 k.p., pracodawca jest obowiazany zapewnic bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzic systematyczne szkolenia pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca zapoznaje pracownika z przepisami i zasadami bhp, na co dowodem jest pisemne potwierdzenie tego faktu przez pracownika.

Przeszkolenie, o ktorym mowa powyzej. powinno nastapic, w zasadzie, w pierwszym dniu zatrudnienia. Zgodnie z art. 237[3] § 1 k.p., nie wolno pracownika dopuścic do pracy, jezeli nie posiada on dostatecznej znajomości przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie wstepne obywa sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Uprawnienia rodzicielskie

W zwiazku z rodzicielstwem, pracownikowi przysluguje szereg uprawnien. Pracodawca nie moze bez zgody pracownika opiekujacego sie dzieckiem, do ukonczenia przez nie czwartego roku zycia, zatrudniac go w systemach i rozkladach czasu pracy, w ktorych http://tworzenie-stron-internetowych.net.pl/ dobowy wymiar czasu pracy przekracza osiem godzin na dobe (tj. w systemie rownowaznego czasu pracy, systemie skroconego tygodnia pracy, systemie pracy weekendowej oraz przy pracy w ruchu ciaglym). Zgodnie z art. 178 § 2 k.p., pracownika opiekujacego sie dzieckiem, do ukonczenia przez nie czwartego roku zycia, nie wolno bez jego zgody zatrudniac w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak rowniez delegowac poza stale miejsce pracy.

Ponadto, zgodnie z art. 188 k.p. pracownikowi wychowujacemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysluguje w ciagu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie zaś z art. 189[1] k.p., jezeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka sa zatrudnieni, ze wskazanych uprawnien moze korzystac jedno z nich. W sytuacji, gdy pracownik zamierza skorzystac z tych uprawnien, powinien zlozyc dodatkowe oświadczenie, ze drugi z rodzicow nie bedzie z nich korzystal.

Zalozenie akt osobowych

Kazdemu pracownikowi pracodawca zaklada akta osobowe. Powinny byc one prowadzone zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i przechowywane w warunkach niegrozacych uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Podstawowym aktem regulujacym zagadnienia zwiazane z prowadzeniem akt osobowych pracownika jest rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.). Rozporzadzenie to wskazuje forme i sposob prowadzenia akt osobowych.

Pracodawca ma obowiazek prowadzenia akt osobowych w formie pisemnej. Nie oznacza to, ze pracodawca nie moze dodatkowo prowadzic ich w formie elektronicznej. Jednakze dla celow dowodowych musi istniec dokumentacja w formie pisemnej.

W aktach osobowych przechowuje sie kopie i odpisy dokumentow. Z przedlozonych przez pracownika dokumentow pracodawca sporzadza kopie i samodzielnie poświadcza ich zgodnośc z oryginalem.

Dokumenty znajdujace sie w poszczegolnych cześciach akt osobowych (A, B, C) powinny byc ulozone w porzadku chronologicznym oraz ponumerowane; kazda z tych cześci powinna zawierac pelny wykaz znajdujacych sie w nich dokumentow.

Poza aktami osobowymi pracodawca, zaklada i prowadzi odrebnie dla kazdego pracownika:

karte ewidencji czasu pracy w zakresie obejmujacym prace w niedziele i świeta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dodatkowe dni wolne od pracy, a takze dyzury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy;

imienna karte (liste) wplacanego wynagrodzenia za prace i innych świadczen zwiazanych z praca;

karte ewidencyjna przydzialu odziezy i obuwia roboczego oraz środkow ochrony indywidualnej, a takze wyplaty ekwiwalentu pienieznego za uzywanie wlasnej odziezy i obuwia oraz ich pranie i konserwacje.

Informacja o rownym traktowaniu w zatrudnieniu

Pracodawca jest obowiazany szanowac godnośc i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczegolności ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnośc, rase, religie, narodowośc, przekonania polityczne, przynaleznośc zwiazkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualna, a takze ze wzgledu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pelnym lub w niepelnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 94[1] k.p., pracodawca udostepnia pracownikom tekst przepisow dotyczacych rownego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakladu pracy lub zapewnia pracownikom dostep do tych przepisow w inny sposob przyjety u danego pracodawcy.

Zakres obowiazkow pracownika

Art. 94 k.p. wskazuje, iz pracodawca jest obowiazany zaznajamiac pracownikow podejmujacych prace z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Oznacza to, ze na poczatku zatrudnienia pracodawca musi dokladnie określic zadania, jakie w ramach nawiazanego stosunku pracy bedzie wykonywal pracownik i zaznajomic z nimi pracownika.

Zakres czynności pracownika moze stanowic zalacznik do umowy o prace, badz tez moze byc doreczony pracownikowi w pozniejszym terminie. Jedynym warunkiem jest dopelnienie tego obowiazku na poczatku zatrudnienia, tak aby pracownik przystepujacy do pracy byl poinformowany o zakresie czynności i sposobie ich wykonywania.

Pracodawca nie ma obowiazku sporzadzenia pisma określajacego zakres obowiazkow pracownika. Moze wybrac forme informacji ustnej.

Zawiadomienie komornika

W sytuacji zatrudnienia osoby, ktora w świadectwie pracy od poprzedniego pracodawcy ma zawarta informacje o obciazeniu wynagrodzenia, nowy pracodawca zobligowany jest do zawiadomienia wskazanego komornika o zatrudnieniu danej osoby.

Uzyskanie oświadczenia PIT-2

Ze wzgledu na to, iz pracodawca jest platnikiem zobowiazanym do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy, musi uzyskac od pracownika oświadczenie PIT-2. Pracownik skladajac w zakladzie pracy PIT-2 określa ten zaklad pracy jako wlaściwy do stosowania odliczenia kwoty wolnej od podatku. Uzyskanie zgody pracownika na przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy Warunkiem przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika jest uzyskanie pisemnej zgody pracownika (oświadczenia) na ta forme przekazywania wynagrodzenia za prace.

Zgloszenie do ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego

Pracodawca ma obowiazek zglosic zatrudniona osobe do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych w ciagu siedmiu dni od nawiazania stosunku pracy. Obowiazek ten dotyczy zgloszenia do ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osoby zatrudnionej (druk ZUS ZUA). Pracodawca, jako platnik skladek, bedzie musial obliczac i przekazywac w terminie do ZUS pobierane od pracownika skladki. W kazdym miesiacu zatrudnienia, pracodawca bedzie tez zobowiazany wystawiac pracownikowi informacje o wysokości odprowadzonych skladek (druk RMUA).

Informacja o ryzyku zawodowym

Pracodawca ma obowiazek poinformowania pracownikow o ryzyku zawodowym, ktore wiaze sie z wykonywana praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami (art. 226 k.p.).

Pracodawca jest zobowiazany dostarczyc pracownikowi nieodplatnie środki ochrony http://net-point.net indywidualnej zabezpieczajace przed dzialaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynnikow wystepujacych w środowisku pracy oraz informowac go o sposobach poslugiwania sie tymi środkami. Ponadto, pracodawca jest obowiazany dostarczyc pracownikowi nieodplatnie odziez i obuwie robocze, spelniajace wymagania określone w Polskich Normach (zob. Polski Komitet Normalizacyjny).

Spelnianie przez pracodawcow opisanych wyzej obowiazkow zwiazanych z zatrudnieniem nowego pracownika jest przedmiotem kontroli inspektorow Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych instytucji panstwowych (np. ZUS). Naruszenie przepisow zwiazanych z zatrudnianiem pracownikow zagrozone jest nalozeniem na pracodawce kar (w tym finansowych).

Autor: Sylwia Panek | Redaktor PrawoPracy.org

http://www.prawopracy.org/content/view/181/16/

CEDRAL Grupa Kolorystyczna I


Istnieje bardzo dużo zastosowań dla okien z tym systemem otwierania, które ułatwiłyby życie osobom całkowicie sprawnym, np. jeśli okno jest zamontowane dość wysoko albo użytkownika odgradza http://www.drewbud.pl/ od niego szerokie biurko, stół lub deska kreślarska.

Grubość szkieletu deski tarasowe to 10 cm, a grubość ścian 17,5 cm (deska elewacyjna, szczelina dylatacyjna, OSB, szkielet z wełną zamknięty foliami, boazeria). W przypadku nadmiaru desek elewacyjnych może ona pełnić funkcje jako deska tarasowa Ostatnim rodzajem są naturalne elewacje. Deska elewacyjna marki Floorpol profilu C, szerokości 146 mm, długości 3000 mm i grubości 19 mm. Wykonana z drewna - świerk skandynawski, bez impregnacji.

Uwarunkowania klimatyczne są niemalże identyczne, dlatego deska elewacyjna z modrzewia syberyjskiego sprawdza się także w naszym kraju. Deska przyjmuje wówczas barwę srebrzysto - szarą, jest to niekiedy oczekiwany proces przez inwestorów i projektantów. Deska elewacyjna Cedral dzięki strukturze drewna i znakomitym właściwościom włóknocementu stanowi idealną alternatywę dla tradycyjnego rozwiązania z drewna lub tworzywa sztucznego.

Można też montować powierzchnie fasad do górnej granicy wysokości obiektów zarówno nowych, jak i poddawanych pracom renowacyjnym, Deski elewacyjne Cedral umożliwiają również zaprojektowanie nowoczesnych i trwałych detali budynku.

Nie musimy, tak jak w przypadku tradycyjnej deski drewnianej, zabezpieczać jej każdego roku przed nadmierną wilgocią i dbać prawidłową wentylację między ścianą a deską, a jej montaż jest banalnie prosty - wystarczy tylko użyć kleju do styropianu i przykleić deskę elewacyjną (styropianową) do ściany.

Precyzyjne zaprojektowanie rozkładu łazienki w oparciu specyfikę pomieszczenia i planowane instalacje ułatwi przeprowadzenie późniejszych prac, takich jak montaż ciągów wodnych i innych podłączeń. Pamiętajmy, że montaż płytek można wykonywać wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia, w temperaturze od +5°C do +25°C.

W życiu każdego majsterkowicza nadchodzi czas na refleksję: korzystać z prostych narzędzi i mieć satysfakcję, że robi się rzeczy niemożliwe, czy zainwestować we własną wygodę i wygospodarować nieco grosza na lepszy sprzęt? Specjaliści polecają deska elewacyjna z dobrego gatunku drewna, które nie niszczeje tak szybko, a odpowiednio pielęgnowane specjalnymi środkami do podłóg jeszcze dłużej zachowa swój świeży blask i będzie trwałe.deska tarasowa

Kwiecień 2013


Szosowy wyścig kolarski Tour de Pologne jest najbardziej prestiżową polską imprezą sportową, z 84-letnią tradycją. Nawet jeśli chodzi tak drobną część jak koła łańcuchowe czy stożkowe, warto poświęcić czas i energię na sprawdzenie wszystkich dostępnych na rynku firm, w celu wybrania tej odpowiadającej standardom jakości wyrobów zakładu.

Wewnętrzne przerzutki i hamulce a także spotykane coraz częściej dynamo w piaście przedniego koła nie wymagają w praktyce regulacji ani konserwacji, działają niezależnie od warunków atmosferycznych i nie są narażone na korozję.

Są to: geometria zapewniająca wyprostowaną pozycję, wygięta kierownica, nóżka, lampki, dzwonek, hamulce torpedo, przerzutki planetarne (wewnątrz piasty tylnego koła), błotniki, osłona na łańcuch i oczywiście bagażnik.

Użycie niestandardowych materiałów, pokrycie specjalnymi powłokami i koła łańcuchowe dodatkowe poddawanie obróbce cieplnej sprawia, że koła łańcuchowe dostarczane przez Terson zapewniają niezawodną pracę zarówno w normalnych, jak i wymagających warunkach, także przy narażeniu kół na wpływ czynników korozyjnych oraz wysoce zanieczyszczone i ściernego środowiska.koła łańcuchowe

Posiadamy koła typowe oraz koła nietypowe, wśród których znajdują się między innymi koła pod dwa pracujące jednocześnie, lecz niepowiązane ze sobą łańcuchy, specjalne koła pod TaperBush, typowe koła z piastą i bez http://automoto4u.pl/zebatka-3281318nc-honda-nsr-125-89-93-3281318nc-oferta-nowosci-promocje,k976280692993972214.html piasty.

Teoretycznie zaletą jest to, ze koła mają mocowanie pod tarczę hamulcową, jednakże jest to plus wyłącznie wtedy kiedy jest ona przykręcona na 6 śrub czyli w jednym z obecnych dwóch światowych standardów.

Spotykane są również tandemy, gdzie na tylnej osi są dwa koła (tandem trójkołowy), jednak nadal takie pojazdy nazywa się rowerami, a nie wózkami rowerowymi, z uwagi na wydłużony kształt całego pojazdu.

Wyjaśnień dotyczących założenia przekładni wraz z silnikiem są wystarczające i pozostaje regulacja przekładni w stosunku do koła na którym jest zębatka odbiorcza. Często gęsto same ramy nie trzymają geometrii i dlatego pomimo usilnych prób ustawienia tylnego koła ciągle siedzi ono krzywo a napęd pracuje głośno i ociężale.

Marketing Internetowy Wikipedia, Wolna Encyklopedia


Dzisiaj chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że promocja w internecie jest praktycznie nieodzowna, jeśli chcemy zaistnieć i być zauważonym. Najlepsza reklama w google, najlepsza agencja google, kampanie reklamowe, reklama internetowa, opole, opolskie, linki sponsorowane, boksy reklamowe, google adwords, marketing internetowy, boksy sponsorowane.

W mojej karierze zawodowej spotkałem wiele osób, którzy uważali, że pozycjonowanie fanpage reklama firmy w Internecie to strata pieniędzy, bo to nic nie da. Było też wiele osób, które sądziły, że reklama w internecie jest wręcz obowiązkowa formą promocji dla ich firmy i nie wyobrażają sobie prowadzenia firmy bez internetu.

To, że reklama internetowa jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna to oczywista oczywistość, jednak nie każdy jest w stanie na szybko ocenić to, czy dana reklama ma sens i czy jest odpowiednia dla tej czy innej branży.

Każdy http://www.youtube.com/watch?v=QrOIPHy0PTU portal ukierunkowany jest na daną branżę, przez co np. na serwisie budowanym odnaleźć możemy firmy, produkty, publikacje, informacje przetargach czy imprezach targowych tylko z branży budowlanej.

Co do płatnej reklamy dzięki takim serwisom jak adtaily czy adwords reklamę może zrobić w kilka minut każdy, gdy rośnie zainteresowanie internetem oczywistym faktem jest to że każdy dołoży swój grosz i uzbiera się z tego niezła suma.Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014.

Błędem jest także korzystanie z darmowych adresów domenowych przyznanych przez znane portale, ponieważ skomplikowany ciąg znaków jest trudny do zapamiętania dla klienta, przez co mało który z nich trafi na stronę drugi raz.pozycjonowanie grafiki

Po wyjaśnieniu tych niuansów targetowanie behawioralne będzie święcić triumfy Wraz z rozwojem technologii i tworzeniem coraz węższych grup docelowych, będzie to rewelacyjne narzędzie - odbierane jako doradca, a nie jako nachalna reklama.

BMW serii 6 - nowa generacja zadebiutuje w 2017 roku


2014.12.17  //  J. Kruczek

BMW ledwo co zaprezentowało odświeżoną serię 6, a już zdradza pierwsze wieści na temat nowej generacji. Taki ruch może się wydawać dziwny, ale biorąc pod uwagę nikłe zmiany w nowej serii 6 można się było spodziewać, że coś jest na rzeczy.

Według najnowszych wieści nowa seria 6 zadebiutuje na rynku już w 2017 roku. To oznacza, że prace nad autem muszą już trwać. Czego się spodziewać po nowej generacji? Największą zmianą będzie lżejsza konstrukcja. Producent obiecuje, że odchudzi poszczególne modele o nawet 200 kg, co jest rewelacyjnym wynikiem.

Bawarski producent chce też zaserwować kierowcom lepsze doznania z jazdy. Charakter zmieni się w nieco bardziej sportowy. Układ kierowniczy ma być bardziej bezpośredni, zaś zawieszenie będzie miało bardziej agresywny charakter. Podstawową ofertę mają stanowić mniejsze silniki z doładowanie. BMW obiecuje jednak, że pod maską znajdą się także potężne jednostki V8. Przyszłość zapowiada się więc dość ciekawie.

http://www.moto.banzaj.pl/BMW-serii-6-nowa-generacja-zadebiutuje-w-2017-roku-97799.html

Say Hello

Do you have a project you would like us to take a look at or maybe you have an idea? Don’t hesitate to send us an email or give us a call.

Office Locations

PORTLAND
714 N Fremont St, No 200
Portland, OR 97227
portland@poool.com
(503) 827-7155

ATLANTA
3630 Peachtree Road NE
No 1600 Atlanta, GA 30326
atlanta@poool.com
(770) 407-2724